Open Close

Foderskapande åtgärder möjlig åtgärd mot barkskalning

 

I en färsk rapport beskriver Anders Jarnemo & Johan Månsson från Grimsö forskningsstation, Institutionen för ekologi, SLU, kronviltets skadeverkningar genom barkskalning.

Kronvilt ökar och sprider sig i Sverige. Genom att skala bark kan kronviltet orsaka allvarliga skogsskador. Studien har undersökt omfattning av barkskalning på gran i tre områden i södra Skåne samt i två områden i Kolmården och ett område i östra Sörmland.

Brist på alternativ föda

I de tre skånska områdena var 83-92 % av de inventerade stammarna skadade. I Kolmårdens homogena skogslandskap hade 2 respektive 8 % av stammarna blivit barkskalade medan blandlandskapet i östra Sörmland hade en skadenivå på 46 %. Studien kunde inte påvisa något samband mellan populationstäthet av kronvilt och omfattning av barkskalning. Risken för barkskalning ökade med ökande andel jordbruksmark. Risken ökade också med minskande tillgång på alternativ föda i skogen. Barkskalade träd hade signifikant färre kvistar, klenare diameter och tunnare bark jämfört med granar som inte skalats.

I de skånska skogarna var bristen på alternativ föda stor. En idisslare behöver äta med jämna mellanrum och det finns då kanske bara bark att äta dagtid i skogen. Intaget av lättsmälta grödor på åkrarna kan tänkas öka behovet av fiberrik bark. I ett fragmenterat jordbrukslandskap med små skogspartier kan det även vara så att kronviltet tvingas söka skydd i de få täta skogsbestånd som finns, vilket ofta då blir i gran. Med en ökad spridning av kronvilt torde risken för skador vara störst i landskap med stort inslag av jordbruksmark och där tillgången på alternativ föda i skogen är låg.

En förklaring till att barkskalning är sällsynt i Kolmården är att här finns en god tillgång på föda i skogen i form av t.ex. blåbärsris, lingonris, ljung och lav. I liknande områden behöver det således inte uppstå skador vid en etablering av kronvilt. Här kan kronvilt utgöra ett värdefullt tillskott i faunan.

Foderskapande åtgärder kan minska barkskalning

Då det inte fanns något samband mellan populationstäthet och skadenivå, är ökad avskjutning troligen ett ineffektivt verktyg för att minska skadorna i hårt drabbade områden. Sambandet mellan fodertillgång och skadenivå leder till slutsatsen att foderskapande åtgärder kan vara en möjlig åtgärd för att minska barkskalning. Det finns ett stort behov av forskning om åtgärder för att minska barkskalningen, såsom t.ex. alternativa skogsskötselmetoder och trädslagsval, viltvårdsåtgärder eller olika typer av skydd.

Läs hela rapporten här

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss